Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym

Zgodnie z projektem ustawy z dnia 9 maja 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, w obecnie obowiązującej ustawie o podatku akcyzowym z dniem 1 stycznia 2017 r. zostaną wprowadzone nowe przepisy dotyczące zakładu energochłonnego. Zgodnie z projektem ustawyCzytaj dalej

Ustalenie wartości wydatków na nabycie udziałów w spółce dzielonej

Zaliczenie wartości nominalnej udziałów własnych wydanych w zamian za otrzymanie aportu udziałów w innej spółce do kosztów uzyskania przychodów powinno nastąpić w momencie odpłatnego zbycia udziałów w tej spółce. Sposób ustalenia wartości kosztów uzyskania przychodów zależy od sposobu objęcia lubCzytaj dalej

Wstępna opłata leasingowa – ujęcie w kosztach

W orzecznictwie sądowym dominuje pogląd, iż opłata wstępna zasadniczo podlega zaliczeniu do kosztów jednorazowo, w dniu jej poniesienia. Stanowisku takiemu dał wyraz m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 18 listopada 2011 r. (sygn. akt II FSK 864/10), w którymCzytaj dalej

Jak postąpić w przypadku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia?

W przypadku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, które zwiększało dochód rozliczenie tego zwrotu następuje poprzez odliczenie przez podatnika tej kwoty od dochodu bądź poprzez odjęcie tej kwoty przez płatnika przy określaniu zaliczki na podatek.   W sytuacji dokonania w roku podatkowym zwrotuCzytaj dalej

Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych

Jak wynika z przedstawionych informacji, sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Jest to konsekwencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2014 r. Przepisy analogiczne w brzmieniuCzytaj dalej

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których księgi mogą być zapisane i przekazywane

Zgodnie z art. 193a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 130 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innychCzytaj dalej

Umowy podatkowe z Etiopią i Sri Lanką podpisane przez Prezydenta

Porozumienia określają głównie metody unikania podwójnego opodatkowania. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisywane są, aby uniknąć konfliktu dwukrotnych roszczeń do tych samych dochodów i konfliktu między fiskusami różnych krajów. W umowach zawartych przez Polskę stosuje się dwie metody unikania podwójnegoCzytaj dalej

Zwolnienie odpraw zależy od charakteru danego świadczenia

Świadczenia noszące nazwę „odprawa” ustawodawca zalicza do odszkodowań lub zadośćuczynień, jako szerszej kategorii, która jest zwolniona z PIT. Tak wskazał WSA w Gorzowie Wlkp. w wyroku z 27 stycznia 2016 r. (I SA/Go 462/15). Sprawa dotyczyła pracownika, z którym rozwiązanoCzytaj dalej

Czy odpisy amortyzacyjne stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącach, w których podatnik nie uzyskuje przychodów z najmu

Czasowa przerwa w użytkowaniu lokalu mieszkalnego spowodowana zakończeniem umowy najmu i poszukiwaniem najemcy nie stanowi przesłanki uzasadniającą zaprzestanie dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 31 marca 2016 r., nr ITPB1/4511-103/16/PSZ rozpatrzyłCzytaj dalej

Czy można ulepszyć wartość niematerialną i prawną?

Na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych nie można ulepszyć wartości niematerialnej i prawnej.   Przepisy podatkowe nie przewidują ulepszenia wartości niematerialnej i prawnej. Instytucja ulepszenia dotyczy wyłącznie środków trwałych – art. 16g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osóbCzytaj dalej