Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym

Zgodnie z projektem ustawy z dnia 9 maja 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, w obecnie obowiązującej ustawie o podatku akcyzowym z dniem 1 stycznia 2017 r. zostaną wprowadzone nowe przepisy dotyczące zakładu energochłonnego. Zgodnie z projektem ustawyCzytaj dalej

Z dniem 1 stycznia 2016 r. doprecyzowano zakres zagadnień objętych treścią postanowień rozdziału 7 w Dziale III -„Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi

Od dnia 1 stycznia 2016 r. na mocy nowelizacji do ustawy obowiązuje nowa nazwa rozdziału 7 ustawy: „wyroby akcyzowe znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy” w miejsce dotychczasowej: „wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą” zmianie uległa również treść przepisów tegoCzytaj dalej

Z dniem 1 stycznia 2016 r. procedura zawieszenia poboru akcyzy ma również zastosowanie do wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie

Do dnia 31 grudnia 2015 r. brak było w ustawie szczegółowych regulacji dotyczących stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy do wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, które opodatkowane są zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie. Z dniemCzytaj dalej

Z dniem 1 stycznia 2016 r. doprecyzowano pojęcie systemu prowadzącego do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej

Do dnia 31 grudnia 2015 r. brak było w ustawie określenia co należy rozumieć przez „system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub podwyższenia efektywności energetycznej”. Z dniem 1 stycznia 2016 r. na mocy nowelizacji do ustawy dodano przepisyCzytaj dalej