Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym

Zgodnie z projektem ustawy z dnia 9 maja 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, w obecnie obowiązującej ustawie o podatku akcyzowym z dniem 1 stycznia 2017 r. zostaną wprowadzone nowe przepisy dotyczące zakładu energochłonnego.

Zgodnie z projektem ustawy z dnia 9 maja 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, w obecnie obowiązującej ustawie o podatku akcyzowym z dniem 1 stycznia 2017 r. zostaną zmienione niektóre przepisy dotyczące zakładu energochłonnego. Zmiany te zostały spowodowane wymogami prawa europejskiego, szczególnie tymi które dotyczą ochrony środowiska. Porozumienia, systemy zezwoleń handlowych lub równoważne uzgodnienia muszą prowadzić do osiągania celów środowiska lub podwyższenia efektywności energetycznej, zasadniczo równoważnych z tymi jakie byłyby osiągnięte, jeśli przestrzegane byłyby standardowe wspólnotowe stawki minimalne. Zakres zwolnienia art. 31a ust 1 pkt 8 i 9 ustawy o podatku akcyzowym określający, iż zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych: 1) przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe, 2) przez podmiot gospodarczy, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej, został zakwestionowany przez Komisję Europejską.

Zdaniem Komisji zwolnienie z podatku dla wyrobów węglowych wykorzystywanych przez zakłady energochłonne bez wymogu wdrażania przez te zakłady zasad prowadzących do osiągania celów ochrony środowiska lub podwyższenia efektywności energetycznej (art. 31a ust.1 pkt 8 ustawy o podatku akcyzowym). Ponadto zwolnienie z podatku dla wyrobów węglowych, pod warunkiem wdrożenia przez podmiot gospodarczy systemu prowadzącego do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej, możliwość zastosowania pełnego zwolnienia z podatku (art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku akcyzowym) jest szersze niż zakres przewidziany w art. 17 dyrektywy 2003/96/WE zatem należało dokonać ich zmiany.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com