Czy odpisy amortyzacyjne naliczone od wartości środka trwałego sfinansowanego otrzymaną dotacją stanowią koszty uzyskania przychodu?

W przypadku gdy środek trwały został w całości sfinansowany dotacją, dokonywane odpisy amortyzacyjne w całości nie mogą być zaliczone do podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Fakt otrzymania dotacji nie ma wpływu na wielkość wartości początkowej środka trwałego. Przy zakupie środka trwałego wartością początkową jest cena nabycia (art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.). Uważa się za nią – stosownie do art. 22g ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. – kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.    

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 22a-22o, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Podatnik nie może zatem zaliczyć do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych w części odpowiadającej otrzymanej przez niego dotacji, z tego względu z kwoty miesięcznego odpisu amortyzacyjnego wyodrębnia taką jego część, która odpowiada otrzymanej dotacji. Zatem w przypadku, gdy cała wartość środka trwałego została sfinansowana z dotacji, to cała wartość odpisu nie będzie stanowiła u Podatnika kosztu uzyskania przychodów.

Reasumując należy wskazać, że w przypadku gdy środek trwały został w całości sfinansowany dotacją, dokonywane odpisy amortyzacyjne w całości nie mogą być zaliczone do podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
    

Kategorie: CIT.