Brak zwolnienia od podatku przywożonego samochodu osobowego z Wielkiej Brytanii

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach została wydana w oparciu o następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca pod koniec 2015 roku wrócił na pobyt stały do Polski z pobytu stałego w Wielkiej Brytanii. W lutym 2016 r. zarejestrował sprowadzony samochód korzystając ze zwolnienia z akcyzy na podstawie art. 110 ust. 1 ustawy. Wnioskodawca założył jednoosobową działalność gospodarczą, odpowiada więc majątkiem osobistym. Nie posiada pracowników, działalność wykonuje osobiście.  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy wprowadzenie auta do środków trwałych firmy to naruszenie art. 110 ust. 1 ustawy? Czy jednoosobowa działalność gospodarcza to wciąż użytek osobisty w rozumieniu ustawy, czy użyczenie osobie trzeciej?

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach analiza przepisów art. 110 ust. 1 ustawy prowadzi do wniosku, że  osoba przesiedlająca się z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju jest uprawniona do korzystania ze zwolnienia z podatku akcyzowego tylko w przypadku, gdy łącznie spełnione są warunki o których mowa w tym artykule, przy czym jednym z z nich jest to, że przywożony samochód osobowy z kraju członkowskiego ma być przeznaczony do użytku osobistego tej osoby. Zgodnie zaś z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584), działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą (art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Natomiast zgodnie z definicją Słownika PWN środki trwałe to maszyny, urządzenia, budynki, środki transportu, itp. stanowiące majątek przedsiębiorstwa.
Mając powyższe na uwadze, organ podatkowy stwierdził, że wprowadzenie przywiezionego samochodu do środków trwałych firmy to nadal przeznaczenie na cele osobiste. Wnioskodawca – wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą – nie będzie korzystał z samochodu w celach osobistych lecz będzie wykorzystywał go do swojej działalności gospodarczej. Ponadto, zgodnie z art. 110 ust. 1 pkt 4 ustawy, warunkiem zastosowania zwolnienia jest aby przywieziony samochód nie został sprzedany, wynajęty lub w jakikolwiek inny sposób oddany do użytku osobie trzeciej przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia jego przywozu na terytorium kraju. Tym samym w myśl art. 100 ust. 5 pkt 9 ustawy na potrzeby opodatkowania akcyzą samochodów osobowych za sprzedaż samochodu osobowego uznaje się jego użycie na potrzeby działalności gospodarczej. Oznacza to, że użycie samochodu będącego przedmiotem wniosku w okresie 12 miesięcy, licząc od dnia jego przywozu, na potrzeby działalności gospodarczej Wnioskodawcy skutkuje naruszeniem warunku zwolnienia.

Reasumując wprowadzenie samochodu do środków trwałych firmy i wykorzystywanie go do prowadzonej działalności gospodarczej stanowi naruszenia przepisów art. 110 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy, tj. stanowi naruszenia warunków zastosowanego zwolnienia.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com