Z dniem 1 stycznia 2016 r. doprecyzowano zakres zagadnień objętych treścią postanowień rozdziału 7 w Dziale III -„Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi

Od dnia 1 stycznia 2016 r. na mocy nowelizacji do ustawy obowiązuje nowa nazwa rozdziału 7 ustawy: „wyroby akcyzowe znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy” w miejsce dotychczasowej: „wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą” zmianie uległa również treść przepisów tego rozdziału. Zmiana ta jest konsekwencją nowej definicji uproszczonego dokumentu towarzyszącego. W wyniku wprowadzonych zmian nie powinno już budzić wątpliwości, że na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego powinny być przemieszczane w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej lub nabycia wewnątrzwspólnotowego wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy (w tym wyroby, od których została zapłacona akcyza i wyroby opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie). Doprecyzowano, że podatnik nabywający wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe, o których mowa wyżej, będzie zobowiązany: przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych na terytorium kraju dokonać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, potwierdzić odbiór wyrobów akcyzowych na uproszczonym dokumencie towarzyszący, a w przypadku gdy nabywane wyroby są opodatkowane na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa dodatkowo: wystawić i dołączyć do zwracanego uproszczonego dokumentu towarzyszącego dokument potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju oraz złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklarację uproszczoną i zabezpieczenie akcyzowe.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.