Z dniem 1 stycznia 2016 r. doprecyzowano pojęcie systemu prowadzącego do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej

Do dnia 31 grudnia 2015 r. brak było w ustawie określenia co należy rozumieć przez „system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub podwyższenia efektywności energetycznej”. Z dniem 1 stycznia 2016 r. na mocy nowelizacji do ustawy dodano przepisy art. 31c. Jak wynika z uzasadnienia do projektu nowelizacji wprowadzenie definicji legalnej miało na celu rozwianie występujących rozbieżności interpretacyjnych.

Stosownie do treści art. 31c ustawy za system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub podwyższenia efektywności energetycznej uznaje się:

  1. Europejski System Handlu Emisjami zgodny z ustawą z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i przepisami wydanymi na podstawie art. 25 ust. 4 i art. 29 ust. 1 tej ustawy;
  2. system EMAS, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS);
  3. uzyskiwanie i umarzanie świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej przez podmioty zobowiązane na podstawie tej ustawy do uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia w zamian opłaty zastępczej;
  4. system zarządzania środowiskowego potwierdzony przez niezależną i uprawnioną w tym zakresie jednostkę akredytującą certyfikatem ISO 1400 l:2004;
  5. system zarządzania energią potwierdzony przez niezależną i uprawnioną w tym zakresie jednostkę akredytującą certyfikatem ISO 50001:2011.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com