Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe przepisy regulujące postępowanie w przypadku awarii Systemu ECMS

Z dniem 1 stycznia 2016 r. na mocy nowelizacji do ustawy zmieniono treść przepisów art. 41g ust. 1-2. Stosownie do ich treści w przypadku awarii Systemu ECMS, która ma miejsce w momencie zakończenia przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy oraz w przypadku gdy do tego momentu nie uzyskano dokumentu e-AD odbierający będzie przedstawiał właściwemu naczelnikowi urzędu celnego dokument zastępujący raport odbioru, potwierdzający, że przemieszczanie zostało zakończone, jeżeli:

  • zostało złożone przez ten podmiot zabezpieczenie generalne, którego kwota wolna pokrywa kwotę akcyzy albo kwotę akcyzy i opłaty paliwowej, wynikającą z ilości i rodzaju przemieszczanych wyrobów akcyzowych objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, albo
  • zostało złożone zabezpieczenie ryczałtowe, albo
  • podmiot ten został zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, które obejmują te wyroby akcyzowe.

Ponadto złożenie zabezpieczenia akcyzowego przez podmiot odbierający albo uzyskanie przez niego zwolnienia z obowiązku jego złożenia będzie podlegało weryfikacji przez naczelnika urzędu celnego, który będzie mógł przesłać otrzymany dokument zastępujący raport odbioru właściwemu dla podmiotu wysyłającego naczelnikowi urzędu celnego, a w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego – właściwym dla podmiotu wysyłającego władzom państwa członkowskiego Unii Europejskiej, tylko w przypadku uzyskania potwierdzenia, że zabezpieczenie akcyzowe zostało rzeczywiście złożone albo, że podmiot uzyskał zwolnienie z obowiązku jego złożenia.

Podkreślić należy, że do przemieszczeń wyrobów akcyzowych, które zostały rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2016 r. i nie zostały do tego dnia zakończone, zastosowane będą przepisy obowiązujące do dnia 31 grudnia 2015 r. (zob. art. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw).

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.