Ustalenie wartości wydatków na nabycie udziałów w spółce dzielonej

Zaliczenie wartości nominalnej udziałów własnych wydanych w zamian za otrzymanie aportu udziałów w innej spółce do kosztów uzyskania przychodów powinno nastąpić w momencie odpłatnego zbycia udziałów w tej spółce. Sposób ustalenia wartości kosztów uzyskania przychodów zależy od sposobu objęcia lubCzytaj dalej

Wstępna opłata leasingowa – ujęcie w kosztach

W orzecznictwie sądowym dominuje pogląd, iż opłata wstępna zasadniczo podlega zaliczeniu do kosztów jednorazowo, w dniu jej poniesienia. Stanowisku takiemu dał wyraz m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 18 listopada 2011 r. (sygn. akt II FSK 864/10), w którymCzytaj dalej

Czy można ulepszyć wartość niematerialną i prawną?

Na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych nie można ulepszyć wartości niematerialnej i prawnej.   Przepisy podatkowe nie przewidują ulepszenia wartości niematerialnej i prawnej. Instytucja ulepszenia dotyczy wyłącznie środków trwałych – art. 16g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osóbCzytaj dalej

Czy na prowadzącym rachunek zbiorczy ciąży obowiązek poboru podatku z tytułu odsetek od listów zastawnych nierezydentów?

Na prowadzącym rachunek zbiorczy papierów wartościowych jako płatniku zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wypłatą odsetek lub dyskonta od listów zastawnych uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których tożsamość nie została ujawniona prowadzącemu ten rachunekCzytaj dalej