Ustalenie wartości wydatków na nabycie udziałów w spółce dzielonej

Zaliczenie wartości nominalnej udziałów własnych wydanych w zamian za otrzymanie aportu udziałów w innej spółce do kosztów uzyskania przychodów powinno nastąpić w momencie odpłatnego zbycia udziałów w tej spółce. Sposób ustalenia wartości kosztów uzyskania przychodów zależy od sposobu objęcia lub nabycia udziałów. Tak wynika z interpretacji indywidualnej (nr IBPB-1-3/4510-234/16/TS) wydanej dnia 12 maja 2016 r. przez działającego w imieniu Ministra Finansów Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.  
Z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego wystąpiła Spółka podlegająca  w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa), która zamierza zostać udziałowcem spółki z o.o. (dalej: Spółka dzielona) w wyniku: nabycia udziałów w drodze umowy sprzedaży w zamian za cenę określoną w umowie lub też aportu do Spółki udziałów w Spółce dzielonej w ilości niezapewniającej jej bezwzględnej większości praw głosu w Spółce dzielonej. W przyszłości zakładana jest reorganizacja polegająca na wydzieleniu do Spółki majątku Spółki dzielonej w trybie z art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, a więc w ramach tzw. podziału przez wydzielenie. Zarówno majątek podlegający wydzieleniu, jak i majątek pozostający w Spółce będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy. W ramach planowanego podziału przez wydzielenie dojdzie do obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmniejszenia ilości jej udziałów w Spółce dzielonej lub w drodze zmniejszenia ich wartości nominalnej. Możliwa jest też sprzedaż przez Spółkę całości lub części udziałów posiadanych w Spółce dzielonej. Wobec powyższego Spółka powzięła wątpliwości odnośnie do sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów Spółki dzielonej po dokonanym podziale przez wydzielenie.

Zdaniem Spółki w momencie odpłatnego zbycia udziałów w Spółce dzielonej Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości, która zależy od sposobu nabycia udziałów. I tak, w przypadku nabycia udziałów w ramach umowy sprzedaży wydatkiem stanowiącym koszt uzyskania przychodów, stosownie do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy, do którego odsyła przepis art. 16 ust. 1 pkt 8c ustawy, powinna być cena uiszczona przez podatnika w zamian za nabycie udziałów przypadająca na zbywane udziały. Oznacza to, że w sytuacji sprzedaży całości lub części udziałów w Spółce dzielonej, Spółka jest uprawiona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości ceny nabycia udziałów w Spółce dzielonej, które są przedmiotem odpłatnego zbycia. Natomiast, w przypadku nabycia udziałów w Spółce dzielonej w wyniku wniesienia ich aportem do Spółki przez dotychczasowego wspólnika Spółki dzielonej, za wydatek w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy, poniesiony przez Spółkę na nabycie udziałów w Spółce dzielonej może być uznana nominalna wartość udziałów Spółki wydanych dotychczasowemu wspólnikowi Spółki dzielonej w zamian za otrzymanie aportem udziałów tej ostatniej.

Na poparcie powyższej oceny Spółka powołała stosowne przepisy ustawy, w tym art. 16 ust. 1 pkt 8 oraz art. 16 ust. 1 pkt 8c  ustawy, a także m.in. interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 9 grudnia 2014 r. (nr IBPBI/2/423-1057/14/SD) oraz w dniu 7 kwietnia 2011 r. (nr IBPBI/2/423-69/11/PK). Pierwsza z tych interpretacji zawiera aprobatę stanowiska wnioskodawcy, zgodnie z którym: „w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę akcji Spółki Akcyjnej koszt uzyskania przychodów stanowić będzie nominalna wartość udziałów własnych Wnioskodawcy wydanych wspólnikom w zamian za wnoszony przez nich wkład niepieniężny w postaci akcji Spółki Akcyjnej” . W drugiej z przytoczonych interpretacji  (nr IBPBI/2/423-69/11/PK), organ uznał, że: „(…) do wyliczenia wartości wydatków związanych z nabyciem lub objęciem udziałów innej spółki wniesionych do Spółki w formie aportu, co do zasady należy przyjąć wartość nominalną wydanych akcji Spółki w zamian za ten aport. Zatem, wartość pieniężna uzyskana przez Spółkę w zamian za sprzedane udziały stanowi jej przychód, zgodnie z art. 14 ust. l ustawy. Jednocześnie, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy, powstanie koszt uzyskania przychodu ze zbycia udziałów, który stanowi nominalną wartość akcji Spółki wydanych w zamian za udziały wniesione w drodze aportu”.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej (nr IBPB-1-3/4510-234/16/TS) wydanej dnia 12 maja 2016 r. ocenił powyższą kwalifikację przeprowadzoną przez Spółkę jako prawidłową i odstąpił od uzasadnienia prawnego.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: CIT.