Czy można ulepszyć wartość niematerialną i prawną?

Na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych nie można ulepszyć wartości niematerialnej i prawnej.
   
Przepisy podatkowe nie przewidują ulepszenia wartości niematerialnej i prawnej. Instytucja ulepszenia dotyczy wyłącznie środków trwałych – art. 16g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1 i 3-11, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

W zakresie „ulepszenia” wartości niematerialnych i prawnych rozstrzygające znaczenie dla ustalenia, czy w wyniku ulepszenia programu komputerowego powstała nowa wartość niematerialna i prawna, będzie miało – w opinii autora – uzyskanie przez podatnika odrębnej licencji. „To czy aktualizacja oprogramowania będzie stanowiła odrębną wartość niematerialną i prawną, czy też w ewidencji figurować będzie jedynie pierwotna wersja użytkowanego na podstawie umowy licencyjnej oprogramowania, uzależnione jest przede wszystkim od tego, czy podatnik w wyniku aktualizacji zawiera nowe umowy licencyjne, czy też zawarta została tylko jedna umowa z możliwością aktualizacji udostępnionego użytkownikowi oprogramowania. W sytuacji, gdy aktualizacji programu komputerowego towarzyszy licencja, aktualizacja co do zasady oznacza nabycie nowej, odrębnej wartości niematerialnej i prawnej podlegającej amortyzacji” (postanowienie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z 10 października 2006 r., nr DP/423-0113/06/AK).

Jeżeli zaś wydatki na „ulepszenie” oprogramowania komputerowego (systemu informatycznego) następują w ramach dotychczasowej licencji (dotychczasowych licencji), nakłady z tym związane zaliczane powinny być bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

Tak uznał Minister Finansów m.in. w interpretacji indywidualnej z dnia 8 września 2009 r., nr IPPB5/423-419/09-2/JC, stwierdzając: „Wydatki ponoszone na modyfikację systemu (…) mają na celu dostosowanie tego systemu do potrzeb Spółki, tj. jego udoskonalenie pod względem użytkowym i funkcjonalnym, jak również m.in. dostosowanie do wymogów zmieniających się przepisów prawa podatkowego. W konsekwencji są zatem wydatkami ponoszonymi w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. (…) Z poniesieniem wydatków na modyfikację oprogramowania uprzednio przyjętego do używania nie jest związane udzielenie nowej licencji ani przeniesienie praw autorskich. W ocenie Spółki, skoro określona kategoria wydatków nie została wymieniona w art. 16b updop, to nie może być traktowana jako wartość niematerialna i prawna podlegająca amortyzacji. Zatem wydatki związane z modyfikacją oprogramowania (…) nie stanowią nabycia odrębnej wartości niematerialnej i prawnej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: CIT.