Czy na prowadzącym rachunek zbiorczy ciąży obowiązek poboru podatku z tytułu odsetek od listów zastawnych nierezydentów?

Na prowadzącym rachunek zbiorczy papierów wartościowych jako płatniku zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wypłatą odsetek lub dyskonta od listów zastawnych uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których tożsamość nie została ujawniona prowadzącemu ten rachunek przez posiadacza rachunku zbiorczego, nie ciąży obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 26 ust. 2a tej ustawy.
 
Zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku gdy wypłata należności z tytułu określonego w art. 21 ust. 1 lub w art. 22 ust. 1 dokonywana jest na rzecz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 4a pkt 15, podatek, o którym mowa w ust. 1, płatnik pobiera w wysokości wynikającej z art. 21 ust. 1 albo art. 22 ust. 1 od łącznej wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego. W tym przypadku przepisów ust. 1a, 1c, 1d, 1f, 1g oraz 3b-3d nie stosuje się w zakresie dotyczącym podatników, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona.
Jak stanowi przepis ust. 2b tego artykułu, w przypadku i w zakresie określonych w ust. 2a do poboru podatku są obowiązane podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których należność jest wypłacana. Podatek pobiera się w dniu przekazania należności z danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego.

W przypadku więc nierezydentów (podatników nie mających siedziby lub zarządu na terytorium RP), których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona wskazać należy, że na mocy art. 3 ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 17 ust. 1 dodano przepis pkt 50a w brzmieniu: „odsetki lub dyskonto od listów zastawnych uzyskane przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2”. Powołane przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Zdaniem autora, na prowadzącym rachunek zbiorczy jako płatniku zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wypłatą odsetek lub dyskonta od listów zastawnych uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których tożsamość nie została ujawniona prowadzącemu ten rachunek przez posiadacza rachunku zbiorczego, nie ciąży obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 26 ust. 2a tej ustawy.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: CIT.