Kto może skorzystać z rozliczenia PIT jako osoba samotnie wychowująca dziecko?

Osoba samotnie wychowująca dziecko ma możliwość preferencyjnego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Osobą samotnie wychowującą dziecko może być panna, kawaler, wdowa, wdowiec, rozwódka, rozwodnik albo osoba, w stosunku do której orzeczono separację lub osoba pozostająca w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci.

W sytuacji, gdy rodzice dziecka pozostają w związku nieformalnym powstaje wątpliwość na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy w takiej sytuacji gdy de facto spełnione są przesłanki podmiotowe tj. osoba wychowująca dziecko jest panną, lub kawalerem, jak rozumieć stwierdzenie „osoba samotnie wychowująca dziecko”? NSA w wyroku z dnia 30 czerwca 2009 r. (II FSK 279/08) rozstrzygnął, że aby stwierdzić kim jest osoba samotnie wychowująca dziecko należy dokonać wykładni celowościowej: „Uzasadnienie wprowadzenia tej ulgi świadczy wyraźnie o tym, iż ustawodawca kierował ją tylko do osób, które samotnie troszczą się o codzienne zaspokajanie potrzeb dziecka, nie zaś do każdego rodzica, który ma władzę rodzicielską i jednocześnie jest stanu wolnego (por. wyrok NSA z dnia 24 listopada 2006 r., II FSK 1474/05, niepubl.) Podsumowując należy stwierdzić, iż uznanie Strony [osoby żyjącej w konkubinacie z matką dziecka (przyp. red.)] za osobę samotnie wychowująca dziecko w rozumieniu art. 6 ust. 5 p.d.o.f. zniweluje cel i wypaczy sens powołanej regulacji”. NSA uznał, że słowo „samotnie” oznacza wychowywanie dziecka bez udziału innych osób. Istotnym jest, że dla rozliczenia nie ma znaczenia faktyczny status życiowy danej osoby; oznacza to, że nie musi być ona osobą faktycznie samotną. Warunkiem koniecznym, dla zastosowania preferencyjnego sposobu rozliczenia jest by sama wychowywała dziecko, tj. bez udziału innych osób.

W sytuacji gdy jeden z rodziców wychowuje dziecko przez część roku, a pozostałą część roku dzieckiem zajmuje się drugi rodzic, wówczas sytuacja kształtuje się podobnie jak w przypadku konkubinatu. Wówczas żaden z rodziców nie wychowuje dziecka samotnie zgodnie z przepisem art. 6 ust 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie wychowuje dziecka bez udziału innych osób.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: PIT.