Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których księgi mogą być zapisane i przekazywane

Zgodnie z art. 193a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 130 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych, części tych ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej oraz wymagania techniczne dla informatycznych nośników danych, na których księgi, części tych ksiąg oraz dowody księgowe mogą być zapisane i przekazywane, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem.

Dnia 17 marca 2016 r. został zamieszczony w Rządowym Centrum Legislacji (RCL) projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których księgi mogą być zapisane i przekazywane. Akt wykonawczy Ministra Finansów ma wejść w życie tego samego dnia co nowelizacja Ordynacji podatkowej wprowadzająca art. 193a, tj. dnia 1 lipca 2016r.

Zgodnie z § 1 rozporządzenia określa ono:

  • sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych, części tych ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej, zwanych dalej „księgami”;
  • wymagania techniczne dla informatycznych nośników danych, na których księgi mogą być zapisane i przekazywane.

Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia księgi mogą być przesyłane za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Księgi przesyłane w opisany sposób są opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Sposób opatrywania ksiąg bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu został określony w załącznik do rozporządzenia. Wynika z niego, że księgi opatruje się podpisem elektronicznym
z wykorzystaniem jednego z formatów określonych przez:

  • specyfikację techniczną ETSI TS 101 903 XML Advanced Electronic Signatures (XAdES-BES) wydaną przez European Telecommunications Standards Institute;
  • dokument PKCS#7 Cryptographic Message Syntax Standard wydany przez RSA Security;

Załącznik określa ponadto algorytm bezpiecznego podpisu elektronicznego, algorytm szyfrowania oraz wskazuje, że wykorzystane zostaną certyfikaty kwalifikowane. Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru ksiąg również jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Zgodnie z § 2 ust. 5 rozporządzenia urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej, po przeprowadzeniu prawidłowej weryfikacji struktury logicznej, poprawności danych, autentyczności ksiąg oraz umocowania do podpisywania tych ksiąg:

  • zapewnia integralność przekazanych ksiąg zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  • stanowi dowód i potwierdza termin przekazania ksiąg.

Księgi mogą być zapisane i przekazywane również na informatycznych nośnikach danych. Informatyczne nośniki danych powinny być:

  • oznakowane w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację;
  • przystosowane do przenoszenia pomiędzy powszechnie dostępnymi urządzeniami odczytującymi;
  • dostosowane do przechowywania w temperaturze 18-22oC przy wilgotności względnej 40-50%.
  • Informatyczne nośniki danych, powinny zapewniać możliwość wiernego odczytywania danych w urządzeniach produkowanych przez różnych producentów, właściwych dla danego typu nośnika.

Informatyczne nośniki danych, na których są zapisane księgi, mogą być przysłane także przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo osobiście doręczone przez stronę postępowania (kontrolowanego) do organu podatkowego. Rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych, w związku z czym nie podlega procedurze notyfikacji na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.

Projektowane rozporządzenie przyczyni się do zmniejszenia obciążeń administracyjnych; skrócenie czasu trwania kontroli podatkowej oraz kontroli skarbowej (zmniejszenie uciążliwości). Opracowanie aplikacji dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej, która będzie obsługiwała pliki Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) dostarczone przez kontrolowanych, zapewnienie wsparcia technicznego oraz koszty szkoleń pracowników urzędów skarbowych, urzędów celnych i urzędów kontroli skarbowej szacuje się na kwotę około 55 mln zł. Wydatki te zostaną w całości sfinansowane ze środków projektowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (środki bezzwrotne; perspektywa finansowa 2007-2013) w ramach projektu e-Podatki oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (środki bezzwrotne; perspektywa finansowa 2014-2020  w ramach projektu „Rozwój katalogu usług cyfrowych dla klientów Administracji Podatkowej i Kontroli Skarbowej w latach 2014-2020”.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com