Charakterystyka nowelizacji rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Rozporządzenie wykonawcze Rady nr 282/2011 w dniu 1 stycznia 2015 r. zostało znowelizowane, aby móc wprowadzić procedury szczególne dotyczące świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych oraz usługi elektronicznych.

Zgodnie z art. 1 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (wersja przekształcona) niniejsze rozporządzenie ustanawia środki wykonawcze do niektórych przepisów tytułów I-V oraz VII-XII dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Rozporządzenie 282/2011 z dniem 1 stycznia 2015 r. została znowelizowana dwa razy znowelizowane.

Rozporządzeniami je zmieniającymi były:

  • rozporządzenie Rady (UE) nr 967/2012 z dnia 9 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do procedur szczególnych dotyczących podatników niemających siedziby, którzy świadczą usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elektroniczne na rzecz osób niebędących podatnikami;
  • Rozporządzenie Wykonawcze Rady (UE) nr 1042/2013 z dnia 7 października 2013 r. zmieniające Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do miejsca świadczenia usług.

Rozporządzenie 967/2012 wprowadziło do rozporządzenia 282/2011 zmiany dotyczące sekcji 2, czyli miejsca dostawy towarów. Sekcja ta otrzymała następujące brzmienie „Procedury szczególne dotyczące podatników niemających siedziby, którzy świadczą usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elektroniczne na rzecz osób niebędących podatnikami (art. 358-369k dyrektywy 2006/112/WE)”. Należy podkreślić, że zmiana ta miała charakter kompleksowy, gdyż wprowadzone obejmowała również swoim zakresem: nowe definicje, które mają zastosowanie wyłącznie do tej sekcji („procedura nieunijna”, „procedura unijna”, „procedura szczególna” oraz „podatnik”), stosowanie i zakres procedury unijnej, obowiązki i uprawnienia podatników dotyczących identyfikacji, obowiązków sprawozdawczych, deklaracji, płatności oraz ewidencji.

Rozporządzenie 1042/2013 uzupełnia przepisy rozporządzenia 967/2012. Wprowadza ono do rozporządzenia 282/2011 definicje usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych oraz usług elektronicznych oraz nieruchomości, ponadto wprowadza odrębne regulacje dotyczące miejsca siedziby osoby prawnej niebędącej podatnikiem. Rozporządzenie 1042/2013 wprowadza również domniemanie prawne miejsca, w którym znajduje się usługobiorca oraz sposoby i dowody za pomocą których obalenie to można obalić. Określa również na jakich zasadach ma się odbywać świadczenie usług związanych z nieruchomościami.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.