Podatek od towarów i usług jako przychód w podatkach dochodowych od dnia 1 kwietnia 2014 r. – PIT, CIT

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych  oraz z art. 14 ust. 2 pkt 7f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności gospodarczej jest również kwota podatku od towarów i usług nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji albo dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zwiększenie podatku odliczonego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Jest to istotna zmiana, ponieważ od dnia 1 kwietnia 2014 r. przepis ten dotyczy wszelkich korekt dokonywanych na gruncie tej ustawy. Obejmuje on zatem nie tylko korekty związane z ustalaniem proporcji na podstawie art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług, ale także korekty podatku naliczonego w związku zmiana wykorzystywania pojazdu samochodowego z wykorzystywanego na działalność gospodarczą i cele prywatne (50% odliczenia podatku naliczonego) na wykorzystywany wyłącznie do celów działalności gospodarczej (100% odliczenie podatku naliczonego). Zwiększenie – w wyniku tej korekty – kwoty podatku naliczonego do odliczenia spowoduje powstanie przychodu w podatkach dochodowych w wysokości kwoty podatku od towarów i usług, o którą zwiększono kwotę podatku naliczonego. Opisane zasady stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.

Opisane zasady stosuje się do samochodów osobowych:

  • nabytych lub wytworzonych przez podatnika od dnia 1 kwietnia 2014 r.;
  • używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej od dnia 1 kwietnia.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com