Nowy raport GUS dotyczący dochodów podatkowych w samorządach

Odnotowano poważny wzrost wpływów z podatków dochodowych do budżetów lokalnych.

Jak wynika z raportu „Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2014”, który został opublikowany w dniu 30 listopada 2015 r. przez Główny Urząd Statystyczny, w 2014 r. wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, otrzymywane przez jednostki samorządu terytorialnego, wyniosły w sumie ponad 35,1 mld zł, co oznacza wzrost aż o 8,1 proc. rok do roku.

Jak możemy dowiedzieć się z raportu dochody własne jednostek samorządu terytorialnego wyniosły w ubiegłym roku w sumie 98,5 mld zł (wzrost o 7,4 proc. W porównaniu do 2013 r.). Dochody z PIT wyniosły łącznie 35,1 mld zł (wzrost o 8,1 proc.), a wpływy z CIT, wyniosły 6,4 mld zł (wzrost o 2,2 proc.). Ponadto GUS wskazuje, że udział podatku od osób fizycznych w strukturze dochodów własnych wzrósł o 0,2 pkt proc. i stanowił 35,6 proc., zaś udział podatku od osób prawnych zmniejszył się do 6,5 proc., co oznaczało spadek udziału w strukturze dochodów własnych o 0,4 pkt proc. W przypadku dochodów z tytułu podatku od nieruchomości odnotowano wzrost o 4,3 proc. r/r, a w poprzednim roku wpływy wyniosły w sumie przeszło 19,5 mld zł. Podatek ten stanowił 19,8 proc. w strukturze dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego. Reszta wpływów własnych osiągnęła poziom 23,5 mld zł, co oznacza wzrost o 12,2 proc. w skali roku. Dochody te stanowiły 23,9 proc. ogółu wpływów własnych.
Reasumując wpływy z podatku PIT wzrósł w stosunku do poprzedniego roku. Jednak jak wskazuje raport w zakresie innych dochodów własnych dużo zależy od decyzji samych organów samorządowych. Ze sprawozdań budżetowych za 2014 r. wynika, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków, udzielenia ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz podjęcia decyzji o umorzeniu, rozłożeniu na raty i odroczeniu terminu płatności, do budżetów gmin nie wpłynęła kwota 3 970,7 mln zł, co stanowiło 4,7 proc. dochodów ogółem gmin, a w odniesieniu do dochodów własnych gmin 9,5 proc.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych
foto: pixabay.com