Wynagrodzenie za usługi opracowania i skutecznego wdrażania planu realizacji polityki handlowej w spółce a koszty uzyskania przychodów

Podatnicy mają prawo zaliczyć wydatki tytułem wynagrodzenia dla zleceniobiorców, będących jednocześnie członkami zarządu, za usługi świadczone w ramach ich działalności gospodarczej, do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Biorąc pod uwagę tę definicję należy przyjąć, że aby określony wydatek (odpis) mógł zostać uznany za koszt uzyskania przychodów, muszą być spełnione następujące warunki: wydatek (odpis) musi zostać rzeczywiście poniesiony, celem jego poniesienia musi (powinno) być osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, wydatek (odpis) nie może znajdować się na liście tzw. kosztów zakazanych tj. stanowiącej katalog wydatków i odpisów, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Jak wskazano powyżej, żeby wydatek mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów musi być rzeczywiście poniesiony. Ustawa nie definiuje pojęcia „poniesienie wydatku”, w związku z czym należy się odwołać do definicji słownikowej. Zgodnie z SJP ponieść oznacza: „zostać obarczonym, obciążonym czymś”. Poniesienie kosztu oznacza obciążenie majątkowe podatnika, które powinno mieć przy tym charakter definitywny. Oznacza to, że wartość poniesionego wydatku nie może być podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona. Z powyższego wynika, że wydatek w postaci wynagrodzenia dla członków zarządu z tytułu świadczenia przez nich usług jest rzeczywiście poniesiony. Nie podlega on także zwrotowi.
Zgodnie z drugą z wymienionych przesłanek wydatek będzie zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli celem jego poniesienia jest osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów.

Wydatek jest wtedy poniesiony w celu osiągnięcia przychodów, gdy spowodował lub mógł spowodować osiągnięcie (powstanie, zwiększenie) przychodów. Analizując tę przesłankę trzeba zwrócić uwagę na związek jaki zachodzi pomiędzy poniesionym kosztem a osiąganymi przychodami oraz cel osiągnięcia przychodów.

Członkowie zarządu świadczą usługi opracowania i skutecznego wdrażania planu realizacji polityki handlowej. Nie może budzić wątpliwości, że bez skutecznej polityki handlowej spółka nie może wypracowywać zysku. Działania członków zarządu polegające m.in. na tworzeniu strategii marketingowych, tworzeniu kampanii marketingowych, zarządzaniu procesem dystrybucji towarów, zarządzaniu zasobami ludzkimi, dokonywaniu badań rynku, czy pozyskiwaniu nowych klientów przyczyniają się w dużym stopniu do powstawania przychodu.

Art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera zamknięty katalog wydatków, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, nawet jeśli zostały poniesione definitywnie i w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Na liście tej nie można znaleźć wydatków na wynagrodzenia dla zleceniobiorców z tytułu umów o świadczenie usług.
Z powyższego wyraźnie wynika, że spełnione są wszystkie przesłanki zaliczenia analizowanych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.
Zatem podatnicy mają prawo zaliczyć wydatki tytułem wynagrodzenia dla zleceniobiorców, będących jednocześnie członkami zarządu, za usługi świadczone w ramach ich działalności gospodarczej, do kosztów uzyskania przychodów.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych
foto: pixabay.com

Kategorie: CIT.