Zwrot podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów w świetle wyroku WSA w Krakowie z dnia 8 grudnia 2015r. (I SA/ Kr 1267/15)

Zrealizowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju w sytuacji, gdy ani dokonujący tej dostawy, ani podmiot od którego dostawca bezpośrednio nabył wyroby nie są podatnikami akcyzy, nie uprawnia do ubiegania się o zwrot podatku. Tak wynika z wyroku WSA w Krakowie z dnia 8 grudnia 2015r. (I SA/ Kr 1267/15).

W przedmiotowej sprawie spółka wystąpiła do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej pytając, czy gdy działa jako trzeci podmiot uczestniczący w następujących po sobie transakcjach, których przebieg jest w stanie odtworzyć, przedstawiając wraz z dokumentami wymaganymi do zwrotu akcyzy, o których mowa w art. 82 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. (dalej: ustawa), dokumenty potwierdzające dotychczasowy przebieg  czynności opodatkowanych, w tym kolejne faktury VAT począwszy od podatnika podatku akcyzowego, od którego nastąpiło pierwotne nabycie wyrobów będących ostatecznie przedmiotem dostawy wewnątrzwspólnotowej, jest uprawniona do otrzymania zwrotu zapłaconej akcyzy, jeśli podmiot, od którego nabyła wyroby akcyzowe sam nie jest podatnikiem akcyzy, ale nabył te wyroby od podmiotu mającego status podatnika akcyzy. W ocenie spółki ma ona do prawo zwrotu, choć zdaje sobie sprawę, że literalne brzmienie art. 82 ust. 1 ustawy, uprawnia do zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju: podatnika, który dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej tych wyrobów akcyzowych lub podmiot, który nabył te wyroby akcyzowe od podatnika i dokonał ich dostawy wewnątrzwspólnotowej, zaś spółka nie jest żadnym z ww. podmiotów. W ocenie spółki, przepisy krajowe zawężają w nieuprawniony sposób krąg podmiotów mogących się ubiegać o zwrot akcyzy, co jest wynikiem nieprawidłowej ich implementacji przez ustawodawcę krajowego. Minister Finansów uznał przedstawione stanowisko za nieprawidłowe.

WSA w Krakowie rozpoznając skargę wniesioną na interpretację indywidualną, przychylił się do stanowiska organu interpretacyjnego. Ocenił bowiem, że przepisy ustawy uprawniają do zwrotu akcyzy tylko podatnika akcyzy lub pierwszego nabywcę wyrobów po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, czyli pierwszego pośrednika w łańcuchu dystrybucji wyrobów akcyzowych. Do zwrotu akcyzy nie jest natomiast uprawniony drugi ani żaden kolejny pośrednik w obrocie wyrobami akcyzowymi na terenie kraju przed ich wywozem do innego państwa członkowskiego lub poza obszar UE. W rezultacie więc przewidziane w art. 82 ustawy ograniczenie kręgu podmiotów, które mogą ubiegać się o zwrot akcyzy stanowi, w ocenie sądu,  prawidłową implementację art. 33 ust. 6 Dyrektywy 2008/118/WE, zaś spółce nie przysługuje zwrot akcyzy.

Równocześnie WSA podkreślił, że ma świadomość rozbieżności stanowiska sądów administracyjnych w omawianej kwestii, jednakże nie podziela odmiennej kwalifikacji przedstawionej w wyroku NSA z dnia 16 stycznia 2014r., (sygn. akt I FSK 231/13) oraz w pozostałych orzeczeniach, na które powołuje się strona skarżąca. Dla poparcia przyjętej przez siebie wykładni art. 82 ust. 2 ustawy WSA w Krakowie wskazał na  ocenę wyrażoną w wyroku NSA z dnia 29 stycznia 2014r. (sygn. I FSK 284/13).

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.