Z dniem 1 stycznia 2016 r. rozszerzono katalog przypadków, w których dopuszcza się przemieszczanie na terytorium kraju w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów oznaczonych znakami akcyzy pomiędzy składami podatkowymi

Do dnia 31 grudnia 2015 r. nie istniała możliwość przemieszczania wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami akcyzy między składami podatkowymi tego samego podmiotu. Od dnia 1 stycznia 2016 r. na mocy znowelizowanych przepisów art. 41 ust. 9 pkt 3a-d ustawy procedura zawieszenia poboru akcyzy może być zastosowania wobec wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami akcyzy przemieszczanych:

  • między składami podatkowymi tego samego podmiotu;
  • ze składu podatkowego producenta tych wyrobów, niebędącego właścicielem tych wyrobów, do składu podatkowego właściciela tych wyrobów;
  • ze składu podatkowego producenta tych wyrobów, niebędącego właścicielem tych wyrobów, do składu podatkowego, którego dotyczy wydane właścicielowi tych wyrobów zezwolenie wyprowadzenia wyrobów z cudzego składu podatkowego;
  • ze składu podatkowego właściciela wyrobów akcyzowych do innego składu podatkowego, którego dotyczy wydane właścicielowi tych wyrobów zezwolenie wyprowadzenia wyrobów z cudzego składu podatkowego.

Jednocześnie jak wynika z przepisów przejściowych z art. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw do przemieszczeń wyrobów akcyzowych, które zostały rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2016 r., i nie zostały do tego dnia zakończone, stosowane będą przepisy obowiązujące do dnia 31 grudnia 2015 r.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.