Zwolnienie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej – CIT

Według nowych regulacji akcjonariusz spółki komandytowo–akcyjnej, który wobec osób trzecich nie odpowiada tak jak komplementariusz, może być zwolniony z opodatkowania przychodów z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej, jeżeli będą spełnione warunki przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli:

  • wypłacającym dywidendę i inne przychody z tytułu udziału w zyskach będzie spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Polsce,
  • uzyskującym przychody z dywidend będzie spółka podlegająca w Polsce lub innym kraju UE lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, przy czym spółka ta musi posiadać co najmniej 10 proc. akcji w kapitale spółki komandytowo – akcyjnej i nie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania od całości swoich dochodów.

– zwolnienie będzie stosowane wówczas, gdy spółka uzyskująca przychody z dywidend posiada akcje w spółce komandytowo-akcyjnej przynajmniej przez 2 lata.

Kategorie: CIT.