Sprzedaż udziałów objętych aportem w postaci nieruchomości – PIT

Wyrokiem z dnia 19 grudnia 2013 r., sygn. akt II FSK 179/12  Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem jest różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów w spółce, a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e. Jako że przedmiotem aportu był udział w nieruchomości, zastosowanie w sprawie ma punkt 3 przywołanego przepisu, w którym wskazano, że kosztem uzyskania przychodu są wydatki poniesione na zakup przedmiotu wkładu. W opinii Sądu pojęcie „wydatków poniesionych na zakup” jest precyzyjne i nie budzi wątpliwości, że nie można z nim utożsamiać wydatków poniesionych na remont i modernizację nieruchomości.

Spór w przedmiotowej sprawie sprowadzał się do wykładni art. 30b ust. 2 pkt 5, art. 22 ust. 1e pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz problemu: czy kosztami uzyskania przychodu, o którym jest mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 tej  ustawy mogą być: wartość rynkowa nieruchomości wnoszonej aportem do spółki prawa handlowego oraz koszty jej remontu i modernizacji.

W ocenie Sądu brzmienie art. 22 ust. 1e pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie pozostawia wątpliwości, iż jedynie wydatki na zakup przedmiotu wkładu mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w przypadku zbycia udziałów.

Kategorie: PIT.