Zwolnienia podmiotowe w podatku rolnym dla uczelni

Zgodnie z projektem ustawy z dnia 4 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. ma uzyskać nowe brzmienie, mające na celu ograniczenie zwolnienia podmiotowego dla uczelni do gruntów nieprzekazanych innym podmiotom.

W obecnym stanie prawnym uczelnie objęte są zwolnieniem o charakterze podmiotowym. Należy przez to rozumieć, że są one zwolnione z podatku od wszystkich posiadanych gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Zwolnienie nie obejmuje jedynie gruntów rolnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, które są objęte podatkiem od nieruchomości na ogólnych zasadach. Ma to ogromne znaczenie z uwagi na obciążenie podatkowe gruntów będących we władaniu uczelni, gdyż zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r., prawo o szkolnictwie wyższym prowadzenie przez uczelnie działalności dydaktycznej, naukowej, badawczej, doświadczalnej, artystycznej, sportowej, rehabilitacyjnej lub diagnostycznej nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Taką formułę przepisu należy odczytać w ten sposób, że działalność uczelni w zakresie świadczenia usług edukacyjnych i prowadzenia działalności naukowej nie jest działalnością gospodarczą nawet wówczas, gdy jest prowadzona odpłatnie.

Omawiana zmiana ma na celu doprecyzowanie zakresu zwolnienia uczelni z podatku rolnego poprzez wyłączenie z zakresu zwolnienia gruntów przekazanych przez uczelnię w posiadanie innym podmiotom, z uwagi na brak przesłanek do korzystania z preferencji przez uczelnię z tytułu gruntów wydzierżawionych innym podmiotom na cele rolnicze. Nowy zapis stanowi ograniczenie preferencji podatkowych dla uczelni, gdyż obecnie, w przypadku przekazania gruntów rolnych stanowiących własność w posiadanie zależne innym podmiotom, obowiązek podatkowy nie przechodzi na posiadaczy. Oznacza to, że uczelnia może nadal korzystać ze zwolnienia podmiotowego przewidzianego w przepisie, mimo że sama nie użytkuje tych gruntów i są one wykorzystywane przez inne podmioty na inną działalność niż działalność statutowa uczelni. Ze zwolnienia korzystają zatem grunty nie służące działalności uczelni, co jest sprzeczne z celem zwolnienia, co w zamyśle projektodawcy należy ograniczyć.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.