Wynagrodzenia zarządu spółdzielni a składki ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wydał decyzję w sprawie oskładkowania wynagrodzenia wypłacanego członkom zarządu spółdzielni na podstawie uchwały Rady Nadzorczej (sygn. WPI/200000/451/246/2013).

W omawianej decyzji wskazano, że ustawa prawo spółdzielcze wskazuje, iż zarząd kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Członków zarządu spółdzielni wybiera i odwołuje, stosownie do postanowień statutu, rada lub walne zgromadzenie. Z członkami zarządy zatrudnionymi w spółdzielni rada spółdzielni nawiązuje stosunek pracy – na podstawie umowy o pracę albo powołania.

Na mocy uchwały z dnia 21 lutego 2003 r. (sygn. III PZP 19/2002) Sąd Najwyższy odrzucił możliwość nawiązania stosunku pracy z członkami zarządu spółdzielni na podstawie powołania. Zdaniem Sądu w wyniku wyboru członka zarządu przez uprawniony do tego organ oraz przyjęcia tego wyboru dochodzi między spółdzielnią i osobą wybraną do powstania obligacyjnego stosunku cywilnoprawnego, który można określić mianem „stosunku członkowstwa w zarządzie”.

Biorąc pod uwagę powyższe w interpretacji wskazano, że pełnienie funkcjo członka zarządu wyłącznie na podstawie powołania uchwałą Rady Nadzorczej również przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na stanowisku nie związanym z pełnioną funkcją nie skutkuje zaistnieniem obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji przyznanego uchwałą Rady Nadzorczej i nie wynikającego z wykonywanego niezależnie stosunku pracy. W rezultacie jeżeli funkcja członka zarządu pełniona jest wyłącznie na podstawie stosunku organizacyjnego i nie wynika z posiadanej umowy o pracę to pomimo pobierania ustalonego uchwałą Rady Nadzorczej wynagrodzenia z tego tytułu, wynagrodzenie to nie będzie stanowiło podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.