Wynagrodzenie za projekty realizowane ze środków unijnych a składki ZUS

Firma zamierza zrealizować projekty z EFS, których przedmiotem będzie prowadzenie zająć pozalekcyjnych. Do prowadzenia tych zajęć zostaną zatrudnieni w ramach stosunku cywilnoprawnego (umowa zlecenie) nauczyciele już pracujący w jednostce. Wszystkie te osoby dodatkowo mają w swoim podstawowym miejscu pracy wynagrodzenie wyższe niż wynagrodzenie minimalne za pracę. Z tytułu zawarcia umowy zlecenia nauczyciele złożą wniosek o nie obejmowanie ich z tego tytuły ubezpieczeniami społecznymi.

W myśl art. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ubezpieczenia społeczne obejmują ubezpieczenie emerytalne, rentowe, ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, ubezpieczenie z tytuł wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Ubezpieczeniom społecznym podlega obowiązkowo osoba, która posiada określony tytułu do ubezpieczeń wskazany przez ustawodawcę. W art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ustawodawca wskazał wszystkie podmioty objęte obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych. Oznacza to, że osoba, której cechy jako podmiotu ubezpieczenia społecznego zostały określone w tym przepisie, zostaje objęta tymi ubezpieczeniami i staje się stroną stosunku ubezpieczenia społecznego. Wyliczenie to jest wyczerpujące i ma charakter zamknięty.

Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu podlegają osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia jeżeli nie są uczniami gimnazjum, szkół ponadgimnazjallnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami do ukończenia 26 lat. Ubezpieczenie chorobowe jest dla takich osób dobrowolne. Natomiast w przypadku zbiegu w postaci świadczenia pracy na podstawie umowy o pracę oraz umowy zlecenia z innym podmiotem niż pracodawca i która nie jest wykonywana na rzecz tego pracodawcy, z którym dana osoba pozostaje w stosunku pracy, zastosowanie znajduje art. 9 ust. 1 i ust. 1a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Z treści tych uregulowań wynika, że pracownik, który spełnia jednocześnie warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi tytułu umowy zlecenie, obowiązkowo podlega tym ubezpieczeniom wyłącznie ze stosunku pracy, w przypadku, gdy z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie w przeliczeniu na okres miesiąca – w wysokości co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie za pracę. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe w takie sytuacji z tytułu umowy zlecenia mają charakter dobrowolny. Istnieje natomiast w przypadku deklaracji podlegania dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, obowiązek podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu. Natomiast brak jest możliwości skorzystania z prawa do podlegania ubezpieczeniu chorobowemu ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. Jeżeli jednak pracownik z umowy o pracę uzyskuje – w przeliczeniu na okres miesiąca – przychody w kwocie niższej od minimalnego wynagrodzenia, to wówczas ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe z tytułu umowy zlecenia są także obowiązkowe.

Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Zatem w sytuacji, gdy umowa zlecenia nie jest wykonywana na rzecz pracodawcy, z którym zleceniobiorca pozostaje w stosunku pracy, nie istnieje obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy zlecenia pod warunkiem, że z tytułu umowy o pracę taka osoba uzyskuje wynagrodzenie w przeliczeniu na okres miesiąca w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia.