Kryterium socjalne a świadczenia na rzecz dzieci pracowników

Pracodawca rezygnujący z tworzenia ZFŚS powinien wydać środki zgromadzone na rachunku funduszu na cele socjalne. Rezygnacja z tworzenia funduszu nie oznacza jego natychmiastowej likwidacji, a jedynie brak obowiązku naliczania nowych odpisów. Obowiązki pracodawcy dotyczące gospodarowania zasobami funduszu istnieją dopóki na koncie funduszu pozostają jakiekolwiek pieniądze. Sfinansowane w całości z funduszu paczki świąteczne dla dzieci pracowników korzystają ze zwolnienia na podstawie § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 i art. 20 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz § 1 wskazanego rozporządzenia, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uznaje się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wartość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Katalog przychodów nie stanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe został zawarty we wskazanym rozporządzeniu z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W myśl § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wyłączono świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (fundusz ten reguluje ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych).

Ze środków przeznaczonych na cele socjalne, zgromadzonych w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z okazji świąt Bożego Narodzenia pracodawca chce sfinansować dzieciom swoich pracowników paczki świąteczne. Ponadto wskazano, że paczki świąteczne zostaną przekazane pracownikom według kryterium socjalnego, a ich wartość będzie zróżnicowana w oparciu o kryterium dochodowe. Nie uwzględnia się w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości paczek świątecznych dla dzieci swoich pracowników, sfinansowanych ze środków funduszu.