Wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z tytułu udostępnienia samochodu służbowego

Z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wyłącza się wartości świadczenia, które pracownik uzyska w związku z korzystaniem z samochodu służbowego do celów prywatnych na podstawie uprawnienia wynikającego z zapisów regulaminu wynagradzania obowiązującego u przedsiębiorcy w sytuacji, gdy pracownik ponosi częściową odpłatność za otrzymane świadczenie. Takie stanowisko zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej ZUS z dnia 12 lipca 2013 r. znak WPI/200000/451/886/2013.

Wnioskodawca przedstawił opis stanu faktycznego, w którym wskazał, że rozważa możliwość zakupienia kilku samochodów osobowych, które mają służyć niektórym pracownikom spółki do celów służbowych. Wnioskodawca poinformował, ze przyznanie pracownikom samochodów służbowych zależeć będzie m.in. w zależności od rodzaju zajmowanego stanowiska i zakresu obowiązków służbowych. Wnioskodawca wskazał, że przekazane samochody służbowe służyć będą przykładowo na tj. dojazdy na spotkania klientami, na organizowane przez wnioskodawcę szkolenia. Ponadto wnioskodawca przewiduje możliwość udostępniania tym pracownikom tychże samochodów służbowych również do celów prywatnych. W tym celu wnioskodawca zamierza wprowadzić w regulaminie wynagradzania bądź w umowach o prace z pracownikami zapis o następującej treści lub zbliżonej treści:
„§ 1. Pracownik jest uprawniony do korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych pod warunkiem uiszczenia przez niego opłaty w wysokości (…) zł, w pozostałej części koszty korzystania przez pracownika z samochodu służbowego finansuje pracodawca.”

Wnioskodawca wskazał, że pracownicy mieliby ponosić jedynie symboliczną stałą ryczałtową odpłatność za możliwość korzystania z powierzonych samochodów służbowych do celów prywatnych poprzez potrącenie tejże odpłatności z wynagrodzeń pracowników w miesiącu następującym po miesiącu użytkowania samochodu służbowego. Wnioskodawca poinformował, ze sama wartość świadczenia z tytułu korzystania z samochodu służbowego przez pracownika do celów prywatnych będzie równa cenom rynkowym usług świadczonych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie najmu samochodów osobowych. Przy czym pracownicy mieliby ponosić jedynie część tejże wartości w postaci symbolicznej kwoty.

Wnioskodawca poinformował, że różnica w postaci ponoszonej przez pracowników odpłatności a całą wartością nieodpłatnego świadczenia stanowić będzie dla tychże pracowników przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca podał, że od wartości tej będzie pobierana zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem czy pracownik, który będzie korzystał z samochodu służbowego do celów prywatnych uzyska przychód (w wysokości różnicy ceny rynkowej za usługi najmu samochodów osobowych świadczonych przez podmioty prowadzące zawodowo tego typu działalność gospodarczą, a opłatą zapłaconą przez pracownika, o której mowa będzie w regulaminie wynagradzania bądź w umowie o pracę), który powiększy podstawę obliczania składek na ubezpieczenia społeczne tego pracownika?

Uwzględniając opisane wyżej okoliczności ZUS przychylił się do stanowiska Wnioskodawcy, że przedstawione zdarzenie przyszłe będzie uzasadniało zastosowanie przepisu § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r., stanowiącego o wyłączeniu z podstawy wymiaru składek korzyści uzyskanych przez pracownika z tytułu udostępnienia przez pracodawcę do korzystania z samochodu dla celów prywatnych po cenach niższych niż rynkowe pod warunkiem, że uprawnienia te wnioskodawca wprowadzi do regulaminu wynagradzania lub wynikać będą ze stosownych zapisów zawartych w jednym z aktów wskazanych w tymże przepisie w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub przepisach o wynagradzaniu.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com