Partycypacja pracownika w poniesieniu kosztów nabycia świadczenia

Przedsiębiorca podpisał umowę grupowego ubezpieczenia na życia i zdrowie z firmą ubezpieczeniową. Pracownicy, którzy przystąpili do ubezpieczenia są objęci ochroną ubezpieczeniową gwarantującą wypłatę określonych w umowie świadczeń pieniężnych w przypadku zajścia określonych zdarzeń dotyczących sfery ich zdrowia i życia. Ponadto w ramach umowy pracownicy korzystają z usług medycznych i szczepień ochronnych. Składka miesięczna jest finansowana przez pracodawcę i pracownika.

Zgodnie z regulaminem wynagradzania obowiązującym u przedsiębiorcy pracodawca może finansować również inne dodatkowe świadczenia medyczne przewidziane odrębnymi przepisami na zasadach określonych w porozumieniu z przedstawicielami załogi.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz § 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl § 2 ust. 1 pkt 26 wyżej wskazanego rozporządzenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Konstrukcja powyższego przepisu wskazuje, iż aby móc zastosować wskazane wyłącznie, dana korzyść musi wynikać z przepisów układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, które przewidują możliwość zakupu przez pracownika po cenach niższych niż detaliczne danej korzyści.

Partycypacja pracownika w poniesieniu kosztów nabycia świadczenia przysługującego na podstawie regulaminu wynagradzania umożliwi w przedstawionym stanie faktycznym przez pracodawcę wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe różnicy składki na grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie, którą pracodawca opłaca za pracownika na podstawie wyżej powołanego rozporządzenia.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.