Wpływ na wynik finansowy nieodpłatnego przekazania środków trwałych

Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, w umowie darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. W związku z przekazaniem majątku na fundusz założycielski fundacji, spółce nie będą przysługiwać żadne świadczenia wzajemne ze strony fundacji, ani korzyści majątkowe związane z jej dalszym funkcjonowaniem.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h) wskazuje, że przez pozostałe koszty i przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności koszty i przychody związane z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywów, w tym także środków pieniężnych na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych. Wysokość kosztów należy ustalić w przypadku środków trwałych w wysokości wartości księgowej netto, a w przypadku gotówki – w wartości nominalnej.

Zatem w przypadku nieodpłatnego przekazania składników majątkowych i środków pieniężnych na rzecz fundacji zaliczy wartość tych składników w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, zmniejszając tym samym wynik finansowy.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.