Nie można wnieść do sądu administracyjnego pisma procesowego w formie elektronicznej – uchwała NSA w składzie siedmiu sędziów z 12 maja 2014 r. (I OPS 10/13)

Przedmiotem uchwały NSA z dnia 12 maja 2014 r. (I OPS 10/13) było rozstrzygnięcie, czy w świetle obowiązujących przepisów prawa możliwe jest skuteczne wniesienie do sądu administracyjnego pisma procesowego w formie elektronicznej, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym. W orzecznictwie pojawiły się bowiem rozbieżności w tym zakresie. Część składów orzekających sądów uznawała, że nie ma co do tego przeszkód, uzasadniając swoje stanowisko faktem, że Polskę, podobnie jak inne państwa UE, obowiązuje dyrektywa w zakresie podpisów elektronicznych. Zgodnie natomiast z odrębnym stanowiskiem sądów administracyjnych pisma w formie elektronicznej należy odrzucać, ponieważ obecne regulacje procesowe nie dopuszczają takiego sposobu kontaktu skarżącego z sądem.

W powołanej uchwale NSA stwierdził, że art. 46 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie ma mowy o użyciu elektronicznych form przekazywania pism sądowych. Stanowi on tylko o niezbędnej treści, takiej jak oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników. Gdy pismo strony jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania, a w razie jego braku – adresu do doręczeń, lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sprawy, pisma zaś dalsze – sygnaturę akt.

Warto zaznaczyć, ze uchwała NSA pozostaje w pewnej sprzeczności z dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie podpisu elektronicznego. Sąd wyjaśnił, że preambuła do tej dyrektywy ma zastosowanie wyłącznie do relacji handlowych na wspólnotowym rynku wewnętrznym. Dyrektywa ta nie może być jednakże stosowana do procedur sądowych w kontaktach z obywatelami, do czasu, gdy krajowy ustawodawca nie wprowadzi przepisów szczególnych. Tymczasem Sejm już uchwalił taką regulację – jest to nowelizacja ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Jednakże właściwy przepis o aktach sądowych w postaci elektronicznej wejdzie w życie dopiero za trzy lata, tj. w lutym 2017 r.

Podsumowując, obecnie nie można wnieść skutecznie żadnego pisma procesowego do sądu administracyjnego, które nie jest odręcznie podpisane. Odpowiednie przepisy, które umożliwią składanie pism elektronicznych, zaczną obowiązywać dopiero w 2017 r.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com