Urlop wychowawczy a składki ZUS – ZUS

Osoba jest zatrudniona a podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracodawca odprowadza z tego tytułu składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto prowadzi ona jednoosobową działalność gospodarczą i z tego tytułu odprowadza wyłącznie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W najbliższym czasie planuje ona rozpocząć urlop macierzyński W związku z powyższym powstała wątpliwość: czy w okresie urlopu macierzyńskiego i pobierania z tego tytułu zasiłku macierzyńskiego osiąganie dochodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej spowoduje konieczność odprowadzania składek z tytułu działalności.

W myśl art. 6  ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze RP są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 19 tej ustawy obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są osobami przebywającymi na urlopach wychowawczych lub pobierającymi zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Zgodnie z art. 9 ust. 1c powołanej ustawy m.in. osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Mogą one jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów.

Powyższe oznacza, że w związku z nabyciem prawa do zasiłku macierzyńskiego, osoba prowadząca pozarolniczą działalność, nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia tej działalności, zatem z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. W takiej sytuacji, stosownie do przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, istnieje obowiązek odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne.