Umowa dożywocia a opodatkowany przychód – PIT

Jednym ze źródeł przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli nie następuję w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie (art. 10 ust. 1 pkt 8  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Natomiast w umowie dożywocia w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. Wartość przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości jest ustalana zgodnie z art. 19 ust. 1 – 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Czy w związku z powyższym w wyniku zawarcia umowy dożywocia, po stronie zbywcy powstaje opodatkowany przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych?

W ostatnim orzeczeniu NSA dotyczącym tej materii (wyrok NSA z dnia 25 lutego 2014 r. II FSK 211/12) wskazano, że przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości w wyniku tej umowy nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Co istotne w orzeczeniu tym NSA podkreślił definitywnie, że umowa dożywocia jest umowa odpłatną, w wyniku której – zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 tej ustawy – dochodzi do zbycia nieruchomości, jednakże z uwagi na niemożliwość zastosowania przesłanek z art. 19 ust. 1-4 tej ustawy przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości w wyniku tej umowy nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: PIT.