Ulga podatkowa w podatku od spadków i darowizn

W dniu 7 stycznia 2014 r. została opublikowana ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2014 poz. 19), która przywraca ulgę mieszkaniową polegającą na niewliczaniu do podstawy opodatkowania wartości tej nieruchomości do wysokości nieprzekraczającej 110m2 jej powierzchni użytkowej.

Akt wykonuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego (sygn. P 36/2010) z dnia 5 lipca 2011 r. o niekonstytucyjności przyjętego w 2006 r. przepisu likwidującego tę ulgę.

Nowelizacja wejdzie w życie w dniu  22 stycznia 2014 r.

Termin do wniesienia żądania wznowienia postępowania w sprawach, w których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wydano decyzję ostateczną ustalającą zobowiązanie podatkowe z tytułu nabycia po dniu 31 grudnia 2006 r. w drodze spadku przez osobę zaliczaną do III grupy podatkowej, budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, wynikającego z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, upływa z dniem 31 grudnia 2014 r.