Stosunek pracy jako przesłanka wystąpienia powiązań na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych – CIT

W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych brak jest definicji powiązań wynikających ze stosunku pracy. Jednak w literaturze wielokrotnie wskazywano, że zależności czy powiązania między kontrahentami, do których odnoszą się przepisy art. 11 ustawy, muszą dotyczyć relacji „zewnętrznych”. Przepisy te nie mają zatem zastosowania w sytuacji, w której takie powiązania istnieją wewnątrz podmiotu będącego podatnikiem. Powyższą tezę wyraził także NSA w wyroku z dnia 21 października 1997 r. (sygn. III SA 667/96). W tym wyroku Sąd potwierdził, że „Gramatyczna wykładnia tego przepisu pozwala na stwierdzenie, że powiązania o charakterze rodzinnym, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy muszą istnieć na zewnątrz, tzn. między podatnikami (kontrahentami) lub osobami pełniącymi u nich funkcje określone w tym przepisie. Nie dotyczy to sytuacji, jeśli powiązania takie istnieją wewnątrz określonego podmiotu będącego podatnikiem”. Nie powinny natomiast podlegać przepisom o cenach transferowych relacje pomiędzy pracodawcą i pracownikiem „wewnątrz firmy”. Powyższy wniosek potwierdzają interpretacje organów podatkowych. Na przykład w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 9 września 2009 r., sygn. ILPB3/423-442/09-2/KS, organ wskazał, że: „Dodaje się również, biorąc pod uwagę przedstawiony przez Wnioskodawcę opis zdarzenia przyszłego, iż unormowania zawarte w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie mają zastosowania wobec Spółki i Jej pracowników.” Podobnie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 22 lutego 2010 r., sygn. ILPB3/423-1117/09-2/DS.

Związek i powiązania o charakterze rodzinnym, kapitałowym, majątkowym czy wynikającym ze stosunku pracy powinny dotyczyć osób pełniących funkcje zarządzające, nadzorcze czy kontrolne. Należy także wskazać, że obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej wynikający z art. 9a tej ustawy dotyczy podmiotów powiązanych, które dokonują transakcji w zakresie dóbr i usług.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: CIT.