Zwolnienie studenta z czesnego a podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w swojej interpretacji z dnia 18 lutego 2014 r. (ITPB2/415-1065/13/KK), wskazał, że student korzystający z pomocy materialnej przyznanej przez uczelnie ze względy na złą sytuację materialną nie podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W powyższej interpretacji studentka została zwolniona przez władzę wydziału z opłaty czesnego w wysokości 20 tyś. zł. Tego typu ulga jest zgodna z uchwałą uczelnianego senatu, jak też art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawa o szkolnictwie wyższym. Studentka zwróciła się do izby skarbowej z zapytaniem, czy w związku z pomocą przyznaną przez uczelnię będzie musiała zapłacić PIT od przychodu z tzw. nieodpłatnych świadczeń. Jednocześnie należy wskazać, że studentka nie posiadała żadnych przychodów i pozostawała na utrzymaniu swojej matki. Powołała się na art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na tej podstawie wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni – przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym.

Izba Skarbowa zgodziła się ze stanowiskiem studentki. W sytuacji, gdy zwolnienie studentki z opłaty za studia niestacjonarne, z uwagi na wyjątkowo trudną sytuację materialną ma charakter świadczenia pomocy materialnej i spełnia pozostałe warunki przewidziane w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., to tego rodzaju świadczenie korzysta ze zwolnienia od podatku.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: PIT.