Spłata na rzecz współmałżonka nie stanowi kosztu uzyskania przychodu działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę – PIT

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 19 grudnia 2013 r., nr sprawy IBPBI/1/415-945/13/AB, uznał że spłata na rzecz współmałżonka nie stanowi kosztu uzyskania przychodu działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę, gdyż wydatek na ten cel ani nie zachowuje ani nie zabezpiecza źródła przychodów, jakie przynosi prowadzone przedsiębiorstwo.

Przedsiębiorca w okresie trwania współwłasności majątkowej małżeńskiej nabył wraz z żoną grunt, na którym wybudował stację paliw. Przedsiębiorca zamierza sprzedać całą nieruchomość (grunt wraz z zabudowaniami). Składniki majątku, które będą przedmiotem sprzedaży stanowią środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne w prowadzonej działalności gospodarczej. Przed sprzedażą stacji paliw zamierza jednak dokonać zniesienia współwłasności tej nieruchomości poprzez spłatę na rzecz małżonki jej części.

Przedsiębiorca uznał, że wydatki na rzecz żony, stanowiące spłatę jej udziału w majątku wspólnym wykorzystywanym w działalności gospodarczej męża (żona nie prowadzi działalności gospodarczej), poniesione do dnia sprzedaży, powinny stanowić koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży stacji paliw, ponieważ stanowią koszty nabycia składników majątkowych związanych z działalnością gospodarczą.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach nie przystał na stanowisko podatnika.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

  • środkami trwałymi,
  • składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,
  • wartościami niematerialnymi i prawnymi

-ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Organ podatkowy uznał, że w przypadku odpłatnego zbycia wskazanych składników majątku, stanowiących środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne w prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, kosztem uzyskania przychodów będzie wartość początkowa gruntu (od którego nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych) oraz budynków i budowli oraz pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne, które na bieżąco były zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

W związku z tym koszty nabycia składników majątkowych, będących przedmiotem sprzedaży w całości zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (częściowo pośrednio w formie odpisów amortyzacyjnych, a częściowo w momencie ich sprzedaży). Zatem spłata dokonywana na rzecz małżonki nie może stanowić kosztów uzyskania przychodu przy sprzedaży przedmiotowych składników majątku, bowiem skutkowałoby to zaliczeniem do kosztów uzyskania przychodów dwukrotnie tych samych wydatków.

Obowiązek poniesienia wydatku na rzecz żony jest skutkiem łączących małżonków stosunków osobistych. Zapłacona małżonce kwota stanowić będzie zatem wydatek na cele osobiste przedsiębiorcy i nie jest związana z uzyskaniem (uzyskiwaniem) przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej, bądź też z zachowaniem lub zabezpieczeniem tego źródła przychodu.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: PIT.