Różnice kursowe w zakresie wartości podatku od towarów i usług w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT

Podatek od towarów i usług – co do zasady – jest neutralny podatkowo, tj. nie wywołuje żadnych skutków na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Natomiast zgodnie z art. 24c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dodatnie różnice kursowe powstają między innymi, jeżeli wartość:

  • przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
  • poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.

W przepisie tym wyraźnie mowa o różnicach wartości przychodu należnego, a  jak wynika z przywołanego wyżej art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem takim jest przychód pomniejszony o należny podatek towarów i usług. Stąd należy wyprowadzić wniosek, że różnice wynikające z zastosowanych różnych kursów walut przy przeliczaniu wartości podatku od towarów i usług  na złote, nie mogą stanowić przychodu należnego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jako że faktury mogą  zawierać także kwotę podatku od towarów i usług wyrażoną w walucie obcej i w walucie polskiej oraz kwotę brutto wyrażoną w walucie obcej, która to kwota stanowi zobowiązanie lub należność do zapłaty, to w sensie ekonomicznym różnice kursowe mogą powstać również na kwocie podatku od towarów i usług.  Różnice te można rozpatrywać w kategorii straty lub zysku, ale nie mogą one zostać zaliczone do podatkowej kategorii przychodów, bądź kosztów. Różnica kursowa powstała na kwocie podatku od towarów i usług jest tylko kategorią ekonomiczną.

Kategorie: PIT.