Czy wydatki poniesione w bezpośrednim związku z utworzeniem lub podwyższeniem kapitału zakładowego spółki mogą stanowić koszty uzyskania przychodów? – CIT

Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zw. z art. 12 ust. 4 pkt 4 oraz art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatki poniesione w bezpośrednim związku z utworzeniem lub podwyższeniem kapitału zakładowego spółki nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że dokonywane w związku z utworzeniem kapitału zakładowego opłaty notarialne, sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych, a w przypadku podwyższenia dodatkowo ponoszone w związku z tym opłaty giełdowe, koszty druku dokumentów akcyjnych, koszty sporządzania, drukowania oraz dystrybucji prospektu emisyjnego lub jego skróconej wersji oraz koszty oferowania papierów wartościowych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Pogląd taki wyraził NSA w wyroku z dnia 11 września 2013 r. (sygn. II FSK 2570/11).

Kategorie: CIT.