Rozliczanie akcyzy od wyrobów gazowych w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego – Akcyza

W przypadku nabycia wewnątrzwspółnotowego gazu ziemnego ustawodawca zastosował szczególny sposób rozliczania podatku akcyzowego – poprzez instytucję podmiotu reprezentującego.

Jest on podatnikiem w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego od podmiotu zagranicznego niemającego siedziby, miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju jest podmiot reprezentujący wyznaczony przez podmiot zagraniczny.

Należy zauważyć, ze nabywca gazu będzie podatnikiem obowiązanym do rozliczenia tego podatku dopiero w przypadku:

  1. niewyznaczenia podmiotu reprezentującego lub
  2. odmowy przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego podmiotu reprezentującego przez właściwego naczelnika urzędu celnego, lub
  3. nieprzesłania w terminie przez finalnego nabywcę gazowego podmiotowi reprezentującemu kopii faktury.

Co natomiast w sytuacji, w której mimo niezaistnienia tych przesłanek nabywca gazu sam rozliczył podatek? Trudno powiedzieć z całą pewnością, ale najprawdopodobniej taka sytuacja nie spowodowałaby powstania nadpłaty ani zaległości po stronie tego podatnika, ponieważ w przypadku nierozliczenia podatku przez podmiot reprezentujący i tak obowiązek zapłaty spadłby na podatnika.