Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych, dotyczącej zarządzania bieżącą płynnością budżetową

Na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2014 r. Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Finansów projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych (projekt z dnia 20 maja 2014 r.). Proponowane rozwiązania prawne w sposób istotny zmienią zasady korzystania z aktywów finansowych niektórych jednostek sektora finansów publicznych w procesie zarządzania płynnością budżetu państwa.

Zasadniczym celem projektu jest ograniczenie bieżących potrzeb pożyczkowych państwa. Pozwoli to obniżyć poziom długu publicznego, tym samym zmniejszając koszty jego obsługi. Zgodnie z założeniem Ministerstwa Finansów wprowadzenie proponowanych rozwiązań spowoduje obniżenie od 2015 r., tj. od dnia planowanego wejścia nowelizacji w życie, potrzeb pożyczkowych budżetu państwa o około 4,5 mld zł, a docelowo w dalszej perspektywie o około 5,5 mld zł.

Przedstawione rozwiązanie nie jest nowe. Stanowi ono kontynuację zmian zapoczątkowanych nowelizacją ustawy o finansach publicznych z dnia 16 grudnia 2010 r. Wtedy to na Narodowy Fundusz Zdrowia, agencje wykonawcze oraz wskazane państwowe osoby prawne nałożony został obowiązek lokowania wolnych środków tych jednostek sektora finansów publicznych w formie depozytu u Ministra Finansów. Jednocześnie na państwowe fundusze celowe nałożono obowiązek oddawania w zarządzanie wolnych środków stanowiących aktywa finansowe Skarbu Państwa. Pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych przyznano natomiast możliwości lokowania środków w formie depozytu u Ministra Finansów. Dzięki temu resort finansów uzyskał alternatywne do emisji papierów skarbowych źródło pozyskania środków niezbędnych do utrzymania bieżącej płynności budżetowej.

Przyjęta przez Radę Ministrów nowelizacja ustawy o finansach publicznych rozszerza obowiązek lokowania wolnych środków, w formie depozytu u Ministra Finansów, na kolejne jednostki sektora finansów publicznych, tj. instytucje gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury, Polską Akademię Nauk i jej jednostki organizacyjne, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dotychczas podmioty te posiadane nadwyżki środków finansowych lokowały na rachunkach bankowych w bankach komercyjnych (na koniec 2012 r. była to kwota około 3,5 mln zł). Tymczasem ulokowanie tych środków na rachunku bankowym Ministra Finansów pozwoliłoby efektywnie gospodarować środkami publicznymi i zmniejszyć deficyt budżetowy, gdyż możliwość korzystania z lokowanych środków ograniczy zapotrzebowanie budżetu na zewnętrzne (rynkowe) finansowanie utrzymania bieżącej płynności. Będące tego następstwem ograniczenie emisji skarbowych papierów wartościowych przełoży się zaś na zmniejszenie kosztów obsługi długu publicznego.

Projekt zostanie teraz skierowany do prac parlamentarnych.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com