Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych

W przypadku, gdy w ramach posiadanego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dana osoba osiąga przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychód z kontraktu menedżerskiego zaliczany do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, następuje zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych pozwalający po spełnieniu określonych w art. 9 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych warunków wybrać tytuł do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z tym przepisem osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z KC stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, prowadząca jednocześnie działalność gospodarczą, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej działalności, jeżeli z tytułu wykonywania umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Może ona dobrowolnie na swój wniosek być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z tytułu umowy zlecenia. Jednocześnie zgodnie z art. 4 pkt 2 i art. 46 ust. 1 spółka jako płatnik składek jest obowiązana według zasady wynikających z przepisów ustawy opłacać należne składki za zatrudnione osoby.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.