Przyznanie bezrobotnemu zasiłku stałego związanego ze stwierdzeniem jego niezdolności do pracy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w  wyroku z dnia 20 czerwca 2013 r., sygn. akt III SA/Gd 405/13, uznał że przyznanie bezrobotnemu zasiłku stałego związanego ze stwierdzeniem jego niezdolności do pracy na okres oznaczony powoduje pozbawienie go statusu osoby bezrobotnej wyłącznie w tym okresie.

Jeden z mieszkańców gminy został zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, z prawem do zasiłku dla bezrobotnych. Po upływie kilku miesięcy, w związku z przyznaniem prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy został pozbawiony statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Organy administracyjne wskazały, iż utrata statusu osoby bezrobotnej następuje na czas nieokreślony, a strona może ponownie nabyć status osoby bezrobotnej rejestrując się w urzędzie pracy. Nabycie tego statusu nie odbywa się bowiem automatycznie po zaprzestaniu pobierania zasiłku stałego.

Mieszkaniec wniósł odwołanie od decyzji, domagając się jej zmiany i przyznania mu zasiłku dla bezrobotnych. Domagał się potraktowania pobranego przez niego zasiłku stałego z pomocy społecznej jako nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego i dokonania jego potrącenia z należnego mu zasiłku dla bezrobotnych za ten okres.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zwrócił uwagę na fakt, że odmienne są przesłanki od których uzależnione jest przyznanie statusu bezrobotnego i te, od których zależy przyznanie zasiłku stałego i to nie stronie przysługuje prawo wyboru rodzaju świadczeń, z których będzie mógł skorzystać. Zależy to od spełnienia określonych przesłanek – w tym od jego zdolności do pracy. Osoba niezdolna do pracy nie może korzystać ze statusu bezrobotnego, może natomiast uzyskać w określonym przypadku zasiłek stały. A osoba, której przyznano zasiłek stały na podstawie art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  nie może korzystać ze statusu osoby bezrobotnej z uwagi na brzmienie art. 2 ust. 1 pkt 2 z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zgodna z Konstytucją wykładnia przepisu art. 33 ust. 4 pkt 1 oraz art. 78 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy powinna prowadzić do wniosku, że przyznanie bezrobotnemu zasiłku stałego lub innego świadczenia związanego ze stwierdzeniem jego niezdolności do pracy na okres oznaczony powinno skutkować pozbawieniem statusu osoby bezrobotnej na okres, na który przyznano ten zasiłek lub inne świadczenie.