W jakim czasie można wnieść skargę pauliańską? – KC

Skarga pauliańska – instytucja prawna opisana w art. 527 – 534 k.c. – jest rodzajem powództwa, którego treścią jest żądanie uznania danej czynności prawnej za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela, którego sytuacja pogorszyła się wskutek tej czynności. Zgodnie z art. 534 k.c. uznania czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela za bezskuteczną można żądać w okresie pięciu lat od daty dokonania tej czynności.