Przywrócenie terminu odwołania

W jednym z nowych wyroków Wojewódzki Sąd Administracyjnego w Gdańsku (sygn. akt I SA/Gd 177/14) uwzględnił skargę Podatniczki, której fiskus odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, a która podniosła że jej pełnomocnik był w stanie depresji prowadząc jej sprawy. Sąd uznał, że depresja pełnomocnika mogła mieć wpływ na prawa skarżącej. Sprawa dotyczyła podatku związanego ze sprzedażą nieruchomosci. Organ określił podatniczce  zobowiązanie z tytułu odpłatnego zbycia w 2009 r. nieruchomości. Podatniczka nie zgadzała się z tym rozstrzygnięciem. Pełnomocnik Podatniczki sporządził więc odwołanie, które nie zostało  rozpoznane  merytorycznie, z uwagi na złożenie dzień po terminie. Pełnomocnik  wystąpił o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji. Wytłumaczył, że spóźnienie wynikało z jego złego stanu zdrowia i konieczności przyjmowania w danym okresie silnych leków przeciwdepresyjnych.

Organ nie przychylił się do wniosku. Innego zdania był jednak WSA. Stwierdził, że o braku winy można mówić wtedy, gdy przeszkodę w dokonaniu czynności da się skonfrontować z obiektywnymi miernikami staranności, czyli tym, że zobowiązany do dokonania określonej czynności nie mógł przezwyciężyć przeszkody w zachowaniu terminu, nawet gdyby użył największego możliwego w danych warunkach wysiłku. Zdaniem sądu nie można zaakceptować arbitralnego stanowiska fiskusa o braku znaczenia złożonych zaświadczeń lekarskich. Zatem jeśli pełnomocnik skarżącej choruje na depresję, trudno pominąć okoliczność, że choroba ta charakteryzuje się zmiennością natężenia (występują okresy zaostrzeń i remisji).

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com