Wartość wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki osobowej na Malcie

Zgodnie z art. 107 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych jeżeli wkładem komandytariusza do spółki jest w całości lub w części świadczenie niepieniężne, umowa spółki określa przedmiot tego świadczenia (aport), jego wartość, jak również osobę wspólnika wnoszącego takie świadczenie niepieniężne. KSH nie wskazuje, w jaki sposób należy dokonać wyceny wartości wkładu rzeczowego. Również w obowiązujących przepisach ustaw podatkowych brak jest odpowiedniej regulacji dotyczącej ustalania przez osobę prawną wartości początkowej środków trwałych wniesionych jako wkład niepieniężny do spółki osobowej. Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. za wartość początkową środków trwałych uważa się, w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki kapitałowej, ustaloną przez podatnika na dzień wniesienia wkładu – wartość poszczególnych środków trwałych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej. W celu zapewnienia zgodności prawa podatkowego z konstytucyjną zasadą równości podatników w prawie i wobec prawa, wskazany przepis należy zastosować w drodze analogii do przypadku ustalenia wartości początkowej wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki osobowej przez osobę prawną. Tylko takie wnioskowanie „per analogiam” pozwoli wypełnić istniejącą w tym zakresie lukę w prawie. Bez takiego wnioskowania nie byłoby możliwe w ogóle stosowanie przepisów o amortyzacji do jakiejkolwiek spółki osobowej, której jednym ze wspólników bądź akcjonariuszy jest osoba prawna. Analogia jest w tym wypadku w pełni dopuszczalna, bowiem wypełnienie luki nie następuje na niekorzyść podatnika. Teza ta znajduje potwierdzenie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 19 października 2010 roku, sygnatura I SA/Po 596/10.

Należy wskazać, że zgodnie z doktryną w przypadku wniesienia składnika majątku do spółki osobowej jego wartość nie stanowi zapłaty za uczestnictwo w spółce, zatem wartość wkładu nie musi stanowić równowartości objętego prawa do udziału w zysku tej spółki. W takim przypadku wartość wkładu niepieniężnego wnoszonego do maltańskiej spółki komandytowej powinna zostać określona przede wszystkim na podstawie przepisów prawa polskiego, zgodnie ze wskazanymi powyżej zasadami.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com