Przychody sportowców mogą być zaliczone do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

Zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2015 r. (II FPS 1/15) przychody sportowców mogą być zaliczone do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z tezą uchwały przychody sportowców mogą być zaliczone do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (art.10 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.), jeżeli działalność sportowca spełnia kryteria określone w art.5a pkt 6 tej ustawy i nie spełnia kryteriów z art.5b ust.1 tej ustawy.

Zgodnie z treścią uzasadnienia uchwały, do źródła wskazanego w art.10 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przypisać należy przychody osiągane przez sportowców z tytułu stosunku pracy, jaki wiąże ich z klubem. Wypłacane im wynagrodzenie stanowi bowiem świadczenie ze stosunku pracy, nie jest natomiast przychodem z uprawiania sportu. Do źródła z art.10 ust.1 pkt 2 zaliczać należy te przychody, które sportowiec uzyska z uprawiania sportu, rozumianego jako zajmowanie się, oddawanie się ćwiczeniom i grom mającym na celu poprawę jego kondycji psychofizycznej, bez zamiaru uczynienia z tego zajęcia źródła zarobkowania (nagrody, premie, koszty wyżywienia i zakwaterowania w czasie zawodów i szkoleń), stypendia sportowe. Jeżeli sportowiec świadczy na rzecz klubu usługi sportowe w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (w rozumieniu art.5a pkt 6 i art.5b ust.1 ustawy), to przychody z tego tytułu nie stanowią przychodów z uprawiania sportu i powinny być zaliczone do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust.1 pkt 3 ustawy). NSA w uchwale stwierdził, że dozwolona prawem różnorodność form prawnych działania zawodników (sportowców), wobec braku jednoznacznej odmiennej regulacji podatkowej, wywiera wpływ na przypisanie uzyskanych przez nich przychodów do różnych źródeł przychodów. Skoro sportowiec może uzyskiwać przychody zarówno ze stosunku pracy, łączącego go z klubem, z tytułu umowy cywilnoprawnej, zawartej poza i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a także otrzymywać przychody wynikające wyłącznie z faktu uprawiania sportu (bez istnienia stosunku prawnego między nim a klubem sportowym, przewidującego wypłatę wynagrodzenia za wzajemne świadczenie sportowca), to przychody te mogą być przypisane do różnych źródeł przychodów.

Uchwała ma niewątpliwie istotne znaczenie dla sportowców, którym sądy administracyjne odmawiały dotychczas prawa opodatkowania osiąganych przychodów na zasadach właściwych dla działalności gospodarczej. Mimo że uchwała dotyczy sportowców, ma istotne znaczenie również dla innych podatników w kwestii dywersyfikacji źródeł przychodu na źródła przychodu z tytułu stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej. Ma to wpływ na płatnika, ponieważ z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej nie są pobierane zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych
foto: pixabay.com

Kategorie: PIT.