Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne a możliwości opodatkowania przychodów osiąganych w ramach działalności gospodarczej

Dochody podatnika uzyskiwane zarówno z najmu powierzchni reklamowej jak i działalności związanej z oprogramowaniem stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej tj. przychód ze źródła o którym mowa w art. 14 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który powinien być opodatkowany zgodnie z wybraną formą opodatkowania prowadzonej działalności.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia13 lipca 2015 r., nr ILPB1/4511-1-480/15-4/AA rozstrzygnął kwestię dotycząca zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów osiąganych w ramach działalności gospodarczej. Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym Podatnik prowadzi działalność gospodarczą rozliczając się w formie podatku liniowego. Tworzy on aplikacje mobilne na określony system oraz wytwarza oprogramowanie. Aplikacje mobilne rozlicza na zasadzie tak jak wszystkie dochody w KPiR płacąc podatek liniowy. Przychody podatnika pochodzą z udostępniania powierzchni reklamowej dla sieci reklamowych. Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – o czym stanowi art. 2 ust. 1a tej ustawy. Organ podatkowy wskazał, że przychód uzyskiwany z tytułu najmu powierzchni reklamowych w warunkach, gdy czynność ta wypełnia przesłanki działalności gospodarczej określonej w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy zakwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organ podatkowy wykazał, że skoro podatnik prowadzi działalność gospodarczą związaną z oprogramowaniem w zakres której wchodzi zarówno tworzenie aplikacji mobilnych jak i najem powierzchni reklamowej, to nie może On równocześnie od przychodów z najmu powierzchni reklamowej opłacać ryczałtu w wysokości 8,5% i od pozostałej działalności opłacać podatek liniowy. Przychody z tytułu usług wykonywanych przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, stanowią przychody ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza i w związku z tym podatnik jest zobowiązany do wyboru jednej formy opodatkowania dochodów osiąganych z tego źródła.

Reasumując w związku z wykonywanymi przez podatnika czynnościami udostępniania powierzchni reklamowej w warunkach właściwych dla prowadzonej działalności gospodarczej wskazać należy, że uzyskiwane przez niego przychody z tego tytułu nie mogą podlegać opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, tj. na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W świetle powyższego uzyskiwane przez podatnika dochody zarówno z najmu powierzchni reklamowej jak i działalności związanej z oprogramowaniem stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej tj. przychód ze źródła o którym mowa w art. 14 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, który powinien być opodatkowany zgodnie z wybraną formą opodatkowania prowadzonej działalności.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych
foto: pixabay.com

Kategorie: PIT.