Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce osobowej a brak obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych – PCC

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyroku z dnia 10 grudnia 2013 r., sygn. akt  I SA/Gd 1380/13 stwierdził, że przekształcenie spółki z o. o. w spółkę komandytowo-akcyjną, które nie spowoduje podwyższenia kapitału zakładowego w spółce osobowej, nie jest równoznaczne z brakiem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli dojdzie do zwiększenia majątku tej spółki.

Do organu podatkowego wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dla spółki z o. o., która w przyszłości planuje przekształcenie w spółkę komandytowo-akcyjną (dalej SKA). Część wspólników spółki nie ulegnie zmianie; tj. do spółki nie przystąpi nowy wspólnik, który swoim wkładem mógłby zwiększyć majątek spółki osobowej. Podobnie żaden z dotychczasowych wspólników spółki nie wniesie nowego, dodatkowego wkładu, a kapitały własne nie ulegną zmianie w wyniku przekształcenia. Spółka uznała więc, że skoro nie dojdzie do zwiększenia majątku przekształconej spółki osobowej, a zatem przekształcenie spółki w spółkę osobową nie będzie skutkować obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zdaniem organu podatkowego, wnioskodawca nie ma racji. Organ uznał, że dokonując oceny podlegania podatkowi od czynności cywilnoprawnych zmiany umowy spółki związanej z przekształceniem nie można ograniczać się jedynie do treści art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 9 września 2000 r.  o podatku od czynności cywilnoprawnych, lecz należy uwzględniać wszystkie przepisy, które mogą mieć zastosowanie w odniesieniu do takich zmian umowy a zwłaszcza art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f) tej ustawy określającego podstawę opodatkowania. Dlatego fakt, iż w powstałej w wyniku przekształcenia spółce komandytowo-akcyjnej wartość kapitału zakładowego będzie równa lub nawet niższa niż wartość kapitału zakładowego w spółce przekształcanej nie przesądza o braku obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że prowadząc wykładnię systemową wewnętrzną ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie można pominąć art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f ustawy wskazującego, że podstawę opodatkowania przy przekształceniu lub łączeniu spółek, stanowi wartość wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia albo wartość kapitału zakładowego spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia lub połączenia.

Dlatego dla ustalenia, czy zmiana umowy spółki, polegająca na przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę osobową (tu: komandytowo-akcyjną) podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych niezbędna jest ocena, czy w wyniku tej zmiany doszło do zwiększenia majątku spółki osobowej a nie tylko do niepodwyższenia kapitału zakładowego, pochodzącego z wkładów wszystkich wspólników. A do zwiększenia majątku spółki komandytowo-akcyjnej, powstałej w wyniku przekształcenia może dojść, gdy na przykład niepodzielone zyski spółki kapitałowej zwiększą majątek spółki osobowej.

źródło