Tymczasowy obiekt budowlany opodatkowany podatkiem od nieruchomości – uchwała NSA – PN

W dniu 3 lutego 2014 r.  Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę (sygn. II FPS 11/13), zgodnie z którą każdy tymczasowy obiekt budowlany, który jest budowlą i spełnia określone kryteria, może być objęty podatkiem od nieruchomości. Powyższa uchwała jest konsekwencją dotychczasowego niejednolitego stanowiska sądów administracyjnych.

Zdaniem Sądu, opodatkowany podatkiem od nieruchomości powinien być tymczasowy obiekt budowlany jeżeli:

  • jest budowlą w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz załączników do niej,
  • stanowi całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
  • jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Tymczasowy obiekt budowlany w rozumieniu prawa budowlanego (to m.in. konstrukcje, które nie są trwale związane z gruntem, takie jak: kioski uliczne, pawilony sprzedaży i pawilony wystawowe, barakowozy czy przekrycia namiotowe (np. hale namiotowe).

Sąd w ustnym uzasadnieniu podkreślał, że dla celów podatkowych istotne jest, czy w odniesieniu do konkretnego tymczasowego obiektu powstanie obowiązek podatkowy, o którym mowa w art. 6 ust. 2 i art. 6 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Konsekwencją takiego stanowiska jest to, że tymczasowe obiekty o charakterze sezonowym (np. wakacyjne pawilony z lodami) nie będą obciążone podatkiem od nieruchomości z tego względu, że obowiązek podatkowy w tym podatku powstaje dopiero od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym obiekt budowlany powstał. W związku z tym, jeśli obiekt przestanie istnieć przed końcem roku, w którym go wzniesiono, obowiązek podatkowy nie powstanie. Nie zostało jeszcze opublikowane pisemne uzasadnienie uchwały.

źródło