Odprawa pieniężna z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy – ZUS

Spółka wypłaciła swoim pracownikowi zatrudnionym na podstawie umowy o pracę odprawę pieniężną z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania  z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Spółka z tytułu wypłaty tej kwoty potrąciła zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jednocześnie świadczenie to nie stanowiło podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podstawy wymiaru składek nie stanowią odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacone pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Zatem tego rodzaju odprawa pieniężna nie będzie podlegała oskładkowaniu stosowanie do powyższej regulacji wynikającej z rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1998 r. Będzie ona jednakże stanowiła przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

źródło